Skip to main content

Gedragscode NVvT

Gedragscode NVvT (.pdf)

Trainingsacteurs kunnen veel invloed hebben op het leerproces van een deelnemer. Dat betekent ook dat trainingsacteurs een grote verantwoordelijkheid dragen voor zaken als professionaliteit, integriteit, betrouwbaarheid en vakkundigheid. De NVvT heeft daarom een gedragscode ontwikkelt voor haar leden. NVvT-leden verklaren bij hun toelating tot de vereniging de gedragscode te onderschrijven en ernaar te handelen. 

Gedragscode Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs
Leden van de NVvT volgen bij de uitoefening van hun beroep als trainingsacteur de volgende afspraken:

Algemeen

 1. Leden houden zich aan de in deze gedragscode gestelde regels.
 2. Leden streven naar een onderlinge verhouding die berust op vertrouwen in en respect voor ieders expertise op het gebied van trainingsacteren.
 3. Leden spreken elkaar onderling aan op het volgen van deze regels.
 4. Leden nemen, zowel bij de uitoefening van werkzaamheden als in contacten met collega’s en opdrachtgevers, de grootste zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de relatie met alle belanghebbenden.
 5. Leden richten hun werkzaamheden op het trainingsacteren en bieden deelnemers – aan trainingen, assessments, management games, coachingstrajecten en daarmee vergelijkbare vormen van ervarend leren – de gelegenheid om ervarend te leren en zo hun gedragsrepertoire te verrijken en de effectiviteit van hun gedrag te verbeteren.
 6. Alvorens een opdracht te aanvaarden, informeren leden de opdrachtgever (trainingsbureau, klant), over activiteiten die zij voor deze opdrachtgever verrichten (of in het verleden hebben verricht), indien gevoeglijk mag worden aangenomen dat deze conflicteren met de belangen van deze opdrachtgever.

Opdrachtaanvaarding

 1. Leden nemen alleen opdrachten aan waarbij zij zich er van tevoren van hebben vergewist, dat zij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die opdracht kunnen dragen en houden rekening met de grenzen van hun deskundigheid en de beperking van hun ervaring.
 2. Leden stellen zich daartoe op de hoogte van alle informatie die redelijkerwijs relevant mag worden geacht voor goede uitvoering van de opdracht.
 3. Leden verschaffen desgevraagd relevante informatie over de door hen gevolgde opleiding, hun ervaring en kwalificaties.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Leden behandelen alle informatie, die hun van de kant van de opdrachtgever en/of een deelnemer aan een training, assessment, management game of coachingstraject ter kennis komt, als vertrouwelijk en houden deze geheim. Zij zullen die informatie uitsluitend gebruiken voor zover de goede uitvoering van de hen opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan hen niet uitdrukkelijk is ontzegd.

Professionaliteit

 1. Leden streven naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in de uitoefening van het beroep als trainingsacteur.
 2. Leden die te maken krijgen met een klacht van de kant van een bij de opdracht betrokken partij, nemen deze serieus en handelen deze binnen redelijke termijn op gepaste wijze af.